[1]
ابوالحسنی زراعتكارم., لکزیانا., غلامحسین پور جعفریا. و اخگرع. 2010. تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی. آب و خاک. 24, 3 (سپتامبر 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3603.