[1]
موسوی شلمانیم., لکزیانا., خراسانیع., فیضی اصلو., محمودیع., برزوییا. و شیرزادی گلزارع. 2014. مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره. آب و خاک. 28, 2 (آگوست 2014), 239-252. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.38008.