[1]
منتصریم., امیرعطاییب. و خلیلیک. 2015. تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI. آب و خاک. 30, 2 (دسامبر 2015), 655-671. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.39679.