[1]
آذرنیام., بیابانیع., قلی زادهع., عیسوندح. و علمداریا.غ.پ. 2016. بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L). آب و خاک. 30, 3 (فوریه 2016), 817-828. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40474.