[1]
بوستانیح.ر., چرمم., معزیع., کریمیانن.ع., عنایتی ضمیرن. و زارعیم. 2016. شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی. آب و خاک. 30, 3 (فوریه 2016), 904-919. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.41629.