[1]
مرادیر.ا., کوچکیع., نصیری محلاتیم. و منصوریح. 2015. تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.). آب و خاک. 29, 2 (ژوئن 2015), 489-503. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.41904.