[1]
متقیانح., حسین‌پورع. و کیانیش. 2016. سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست. آب و خاک. 30, 2 (فوریه 2016), 581-593. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.42565.