[1]
موسویس.ع.ا. و امیدی فردم. 2016. تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی. آب و خاک. 30, 3 (فوریه 2016), 730-742. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.43438.