[1]
فتحیانف., فاخری فردا., دین پژوهی. و موسوی ندوشنیس.س. 2016. ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه. آب و خاک. 30, 5 (فوریه 2016), 1440-1460. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.48161.