[1]
لطفیف., فتوتا., خراسانیر. و بحرینیم. 2017. اثر ماده آلی بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک در محیط ریشه ذرت. آب و خاک. 31, 6 (دسامبر 2017), 1611-1622. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v31i5.60064.