[1]
عبدلیی., جعفریس. و بشکارع. 2019. رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان. آب و خاک. 32, 6 (مارس 2019), 1149-1164. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v32i6.68206.