[1]
معین فرم., رسولی صدقیانیم., برینم. و اسدزادهف. 2019. جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه . آب و خاک. 34, 1 (دسامبر 2019), 143-154. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.69069.