[1]
حسینیس.ب., صارمیع., نوری قیداریم.ح., صدقیح. و فیروزفرع. 2020. طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI. آب و خاک. 34, 1 (فوریه 2020), 55-71. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.74878.