[1]
قدیریا., نقوین.س. و قائدیک. 2020. ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران . آب و خاک. 34, 1 (فوریه 2020), 73-83. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.77293.