[1]
هاشم پورا., فرهنگیم., قربان زادهن. و فاضلی سنگانیم. 2019. پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی. آب و خاک. 34, 1 (دسامبر 2019), 129-143. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80353.