[1]
کشاورزس. و قاسمیر. 2020. اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم. آب و خاک. 34, 1 (فوریه 2020), 155-167. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.81521.