[1]
اسلامیز., جنت رستمیس., اشرف زادها. و پورمحمدی. 2020. تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. آب و خاک. 34, 1 (ژانویه 2020), 11-25. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.81897.