[1]
جمالیص., انصاریح. و زین الدینس.م. 2020. اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا. آب و خاک. 34, 1 (فوریه 2020), 1-10. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.81937.