[1]
استواریی., موسویس.ع.ا. و مظفریح. 2020. برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی. آب و خاک. 34, 1 (ژانویه 2020), 179-193. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82129.