[1]
نوریز., طالبیع. و ابراهیمیب. 2020. اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد . آب و خاک. 34, 1 (ژانویه 2020), 225-239. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82329.