[1]
پوزنم., چاریم. و افراسیابپ. 2019. ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ. آب و خاک. 34, 1 (دسامبر 2019), 27-42. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82567.