[1]
سپه ونده., فیضیانم., میرزائی تالار پشتیر. و مولرت. 2019. مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان. آب و خاک. 34, 1 (دسامبر 2019), 169-177. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82568.