[1]
صابری نصرا., نخعیم., رضائیم. و حسینیس. 2020. تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع. آب و خاک. 34, 1 (ژانویه 2020), 195-207. DOI:https://doi.org/10.22067/.v34i1.82623.