[1]
سلیمانی ساردوا. و فرپورم.ه. 2020. تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان. آب و خاک. 34, 1 (فوریه 2020), 209-223. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.84143.