[1]
محمودیم., هنرمندم., ناصریف. و محمدیص. 2020. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN. آب و خاک. 34, 1 (فوریه 2020), 43-54. DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.84342.