[1]
زاهدی فرم., کریمیانن., رونقیع., یثربیج. و امامی. 2011. توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه. آب و خاک. 25, 3 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9624.