[1]
روانبخشم.ح., فتوتا. و حق نیاغ. 2011. اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی. آب و خاک. 25, 3 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9625.