[1]
دائم پناهر., حق نیاغ., علیزادها. و كریمی كارویهع. 2011. تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات. آب و خاک. 25, 3 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9637.