[1]
فرزانها., نعمتیس.ح. و وحدتین. 2011. تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). آب و خاک. 25, 3 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9703.