(1)
رضائیان زادها.; پارسام.; گنجعلیع.; نظامیا. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer Arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی. JSW 2012, 25.