(1)
کمالیم.; شورم.; گلدانیم.; سلاح‌ورزیی.; تهرانی‌فرع. تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena Globosa. JSW 1, 25.