(1)
نظامیس.; نعمتیس.; آروییح.; باقریع. واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده. JSW 1, 26, 1051-1063.