(1)
آل بویها.; اسماعیلیک.; خداشناسس. مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی. JSW 2014, 28, 286-295.