(1)
پوربافرانیط.; تاج آبادی پورا.; مظفریو.; اخگرع. رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تأثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه. JSW 2015, 29, 1469-1480.