(1)
عراقیع.; موسوی بایگیم.; هاشمی نیاس. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته. JSW 2014, 28, 846-854.