(1)
میرحسینی موسویپ.; آستاراییع.; کریمیع.; کریمیغ. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن. JSW 2014, 28, 987-997.