(1)
نمازین.; صالحیم. ح.; محمدیج. تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان. JSW 2015, 29, 114-125.