(1)
سالمیح. ر.; توکلیع. بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی. JSW 2016, 30, 1747-1757.