(1)
نوربخشس. س.; قبادی نیام.; دانش شهركیع.; نوری امام‌زاده‌ئیم.; فتاحی نافچیر. ا. اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک. JSW 2015, 29, 35-47.