(1)
روشنگرک.; اعلمیم. ت.; وجودی مهربانیف. افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای). JSW 2015, 29, 1416-1426.