(1)
جعفریا.; تومانیانن.; تقی زادهر. ا. استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک. JSW 2015, 29, 126-138.