(1)
افشاریع.; خادمیح.; ایوبیش. ا. تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان. JSW 2016, 30, 1489-1501.