(1)
کریمیم.; باغانیج.; جلینیم. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای. JSW 2015, 29, 311-321.