(1)
یکتافرم.; زارعم.; اخوان قالیبافم.; مهدوی اردکانیس. بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA. JSW 2015, 29, 1506-1521.