(1)
کوچی. بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک. JSW 2015, 29, 1542-1552.