(1)
باقریفامس.; لکزیانا.; رضائیم. جذب اورانیوم (238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت. JSW 2010, 24.