(1)
پژوهان نیام.; چرمم.; جعفریس. اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان. JSW 2016, 30, 1531-1542.