(1)
سرائی تبریزیم.; بابازادهح.; همائیم.; کاوهف.; پارسی نژادم. تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری. JSW 2015, 30, 30-40.