(1)
ابوالحسنی زراعتكارم.; لکزیانا.; غلامحسین پور جعفریا.; اخگرع. تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago Sativa sp.) رقم بمی. JSW 2010, 24.