(1)
رحمتیم.; داوری نژادغ.; بنایانم.; عزیزیم. اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری. JSW 2014, 28, 940-950.